Chuyên đề số mol – tính số mol theo phương trình phản ứng hóa học lớp 8

Chuyên đề số mol – tính số mol theo phương trình phản ứng hóa học

–o0o–

Định nghĩa :

Mol là lượng chất gồm N nguyên tử, hay N phân tử chất đó. Trong đó, N được gọi là hằng số Avôgađro với N = 6 . 1023 nguyên tử hay phân tử.

Công thức : Tiếp tục đọc

Advertisements

Lập công thức hóa học (CTHH) của chất gồm các nguyên tố

Chuyên đề Công thức hóa học của chất gồm các nguyên tố

–o0o–

Công thức hóa học  dạng tổng quát :   AxBy

trong đó :      x là chỉ số dưới chân của nguyên tố A.

y là chỉ số dưới chân của nguyên tố B.

công thức : a.x = b.y

trong đó : a, b lần lượt là hóa trị của nguyên tố A, B

qui ước hóa trị :

  • H có hóa trị : I
  • O có hóa trị : II

Dang 1 : lập CTHH của chất gồm các nguyên tố

Bài 1 : chất gồm hai nguyên tố N(III) và H ?

Giải.

Ta có : nguyên tố N có hóa trị : a = III và H có hóa trị : b = I

Chất chất gồm hai nguyên tố N và H có CTHH : NxHy

Áp dụng công thức : a.x = b.y

Hay x/y = b/a = I/III = 1/3

Suy ra : x = 1; y = 3

Vậy : NH3 (khí amonac có mùi khai trong nước tiểu)

Bài 2 : chất gồm hai nguyên tố C(IV) và O ?

Giải.

Ta có : nguyên tố C có hóa trị : a = IV và O có hóa trị : b = II

Chất chất gồm hai nguyên tố C và O có CTHH : CxOy

Áp dụng công thức : a.x = b.y

Hay x/y = b/a = II/IV = 2/4 = 1/2

Suy ra : x = 1; y = 2

Vậy : CO2 (khí cabonic có trong hơi thở).

Bài 3 : chất gồm hai nguyên tố Na(I) và nhóm nguyên tố SO4 ?

Giải.

Ta có : nguyên tố Na có hóa trị : a = I và SO4 có hóa trị : b = II

Chất chất gồm hai nguyên tố C và O có CTHH :  Nax(SO4)y

Áp dụng công thức : a.x = b.y

Hay x/y = b/a = II/I = 2/1

Suy ra : x = 2; y = 1

Vậy : Na2SO4 (thành phần của nước biển).

Dang 2 : Tìm hóa trị của nguyên tố dựa vào CTHH

Bài 1 : Tìm hóa trị của nguyên tố S trong hợp chất SO3

Ta có : nguyên tố S có hóa trị : a = ??? và O có hóa trị : b = II

Chất gồm hai nguyên tố S và O có CTHH : SO3 có : x = 1; y = 3

Áp dụng công thức : a.x = b.y

Hay x/y = b/a

1/3 = II/a

Suy ra : a = 3. II = VI

Vậy : S (VI).

Dạng 3 : tìm CTHH của chất hữu cơ M gồm nguyên tố C và H. biết M có cùng phân tử khối của CO2 và chất hữu cơ M có số nguyên tố H nhỏ hơn hoặc bằng 2 lần số nguyên tố C cộng 2.

Giải.

chất M gồm hai nguyên tố C và H có CTHH : CxHy

phân tử khối của M : 12x + y

phân tử khối của CO2 : 12 + 16.2 = 44 đvC

theo đề bài, ta được : 12x + y = 44 hay y = 44 – 12x

ta có y > 0 => 44 – 12x > 0 <=> x < 44 : 12 = 3.6

Do 0 < x < 3.6 và x thuộc N

x = 1 = > y = 32 (loại)

x = 2 = > y = 20 (loại)

x = 3 = > y = 8 (nhận)

vậy : C3H8 (khí propan có trong xăng dầu).

Chuyên đề nguyên tử – nguyên tố hóa học lớp 8

Chuyên đề nguyên tử – nguyên tố hóa học

–o0o–

Dạng 1 : (bài 2 SGK/ trang15) vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử ?

Giải.

nguyên tử gồm hạt nhân có P hạt proton – N hạt nơtron và Lớp vỏ có E hạt electron.

khối lượng các hạt cơ bản : mn ᵙ mp = 1,9726.10-27 kg ; Tiếp tục đọc